За връзка с

 

Barilla За връзка с нас

 

За да проверите свободните работни позиции, моля посетете секцията Work with Us (Работа с нас) на корпоративния уебсайт.

Също така можете да попълните онлайн формуляра и да маркирате Barilla Foodservice като основна тема на вашето запитване.

Моля, прочетете пълния текст на нашата Политика на поверителност.

Корпоративна информация и правни въпроси

* С настоящето разрешавам използването на личните ми данни.

 

Корпоративна информация

 

BARILLA G. e R. FRATELLI – Società per Azioni con Socio Unico

Централен офис: Via Mantova, 166 – 43122 Parma

Акционерен капитал Euro 180.639.990,00= i.v.

Данъчен номер и регистрация в Търговския регистър на Парма 01654010345

Дружество, предмет на разпореждането и координарането на “Barilla Iniziative S.r.l.” (раздел 2497, Италианския Граждански кодекс)

 

Правни въпроси

 

Уебсайтът www.barilla.it (наричан оттук нататък "Сайтът") е притежание на и се управлява от фирма Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni (наричана оттук нататък "Barilla"), регистрирана в Парма, ул. Мантова 166 - 43122. Настоящите Общи условия важат за всеки потребител, който използва услугите, предлагани от сайта.

 

1. Регистрация и използване на услугите

1.1. При влизане в "сайта" без въвеждане на идентификация (потребителско име, парола), потребителят няма достъп до услугите, предоставяни от "сайта", не може да въвежда текст, снимков материал, рецепти (последните, наричани за краткост "услугите").

Предоставяйки личните си данни, потребителят се съгласява с настоящите Общи условия за използване на услугите.

Използването на "услугите" от потребителят е разрешено само и единствено за лични и некомерсиални цели.

1.2. Регистрираният потребител разрешава на Barilla да:

- публикува и използва свободно и без заплащане коментарите, публикувани от потребителя на "сайта";

- възпроизвежда, променя, адаптира или развива рецептите на потребителя без допълнително заплащане или уведомпление;

1.3. Съгласно клаузите в Политиката на поверителност, рецептите предоставени от потребителите, ще се третират от Barilla като неконфиденциални и могат да бъдат публикувани, разпространявани или използвани от фирмата както тя счита за добре.

1.4. Barilla не възмездява потребителят по никакъв начин за публикуването на неговата рецепта на сайта. Също така, Barilla не счита за свое задължение да вземе под внимание или развие рецептата, предоставена от потребителя и си запазва правото да я ремахне от сайта по свое усмотрение и без аргументация.

 

2. Права и задължения

2.1. Потребителят гарантира, че всяка предоставена от него рецепта не е предмет на юридически спорове, не нарушава разпоредби или авторски и интелектуални права, търговски марки, патенти или други права на трети страни.

Изрично се забранява използването на "услугите" по начин, който нарушава, пряко или непряко, законите на Италианската държава или друга държава.

2.2. Barilla по никакъв начин не носи отговорност за нарушения и вреди, които потребителите могат да претърпят или причинят като резултат от достъпа им до "сайта", взаимодействието им с него, свалянето на материали или софтуер от него.

Barilla, както и другите компании от Barilla Груп, които използват "сайта" няма да бъдат адържани отговорни на никакво основание за вреди, загуби или нарушения от всякакъв характер, които могат да възникнат в резултат на контакта им със "сайта" или употребата на публикувани на "сайта' материали и програми.

 

3. Авторски права

Съдържанието (текст, картинки, звукове, видео клипове, графики, търговски марки, лога, аудио-видео, и пр.) на "сайта" са ексклузивна собственост на Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni и/или трети страни и се третират съгласно действащите правни разпоредби по отношение авторските права, а по-точно Law no. 633/1941 с неговите изменение и допълнение (наричано за краткост "Закон за авторските права").Възпроизвеждането, публичното разпространяване и комуникация, наемането и преотстъпването, включително и частично такова, без предварителното одобрение на собственика на правата са забранени. Нарушителите ще бъдат санкционирани съгласно Членове 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis и 174-ter от споменатия "Закон за авторските права".

 

Политика на поверителност

 

Обработка на лични данни

 

Достъпът до някои секции от сайта (наричан оттук нататък "Сайтът") и/или всякакъв вид искания за информация и услуги от потребители на Сайта могат да изискват от потребителите да впишат лични данни. Администраторът на лични данни е Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni (наричан оттук нататък "Barilla" или “Администратор на лични данни”), който следва да гарантира, че данните биват обработени по силата на италианския Законодателен указ 196/2003 "Кодекс за защита на личните данни" (наричан оттук нататък "Кодексът").

Този информационен бюлетин има за цел да информира потребителите относно начина, по който Barilla ще използва техните лични данни, преди те да имат достъп до различните секции на Сайта и преди да впишат техните данни. Следователно потребителите са длъжни да прочетата този информационен бюлетин, преди да компилират кутийките в различните секции на Сайта.

 

Цел на обработката на данни

 

В зависимост от изискванията, показвани периодично от потребители, имащи достъп до различните секции на Сайта, личните данни, предоставени от потребителите при компилирането на онлайн модули, могат да бъдат използвани за следните цели:

а) за да се позволи регистрация в Сайта, изискуема за достъп до конкретни секции на самия Сайт или за предоставянето и управлението на разнообразни предлагани услуги;

б) за публикуването на Сайта (както и на сайтове, които също са под независимото управление на трети страни, с които Barilla може да е сключило споразумения) на идеи, коментари, думи, имащи за цел да впечатлят във връзка с предмет на Сайта, материали и всякаква друга информация, създадена и предоставена на разположение от страна на потребителя (всички според дефинираното и установеното със сроковете и условията, които управляват достъпа до Обекта); въпросната публикация може да бъде направена посредством употребата на псевдоним ("кратко име"), избран от потребителя по време на регистрацията в Сайта, за което: (i) потребителят носи еднолична отговорност за всеки един избор, който излага на опасност интересите на трети страни, (ii) от потребителя не се изисква да използва лични данни, които позволяват идентификацията му/й от трети страни, различни от Barilla, като обаче Сайтът също така може да разкрива лични данни на потребителя, ако последният е включил такива в своето кратко име, както и снимката на потребителя, която може да бъде част от профила;

в) със съгласието на потребителя и до момента, в който подобно съгласие бива анулирано, за изпълнението на маркетингови дейности (напр. просто като пример за и без ограничение до изпращането на промоционален и рекламен материал, извършването на проучване на регистрирани потребители, така че Barilla да може да подобри услугите и продуктите, които предлага на своите клиенти). Това може да бъде направено и по и-мейл, факс, MMS (ЕмЕмЕс) и SMS (ЕсЕмЕс), със конкретното съгласие на потребителя и до анулирането на въпросното съгласие; г) със съгласието на потребителя и до момента, в който подобно съгласие бива анулирано, за изпращането на информационни бюлетини за предоставянето на ъпдейти на уебсайтовете на Barilla, рецепти, менюта, съвети от специалисти по хранене, както и всякакви други новини относно света на Barilla;

г) със съгласието на потребителя и до момента, в който подобно съгласие бива анулирано, за изпращането на информационни бюлетини за предоставянето на ъпдейти на всички новини на уебсайтовете на Barilla, рецепти, менюта, съвети от специалисти по хранене, както и всякакви други новини относно света на Barilla;

д) за отговаряне на въпросите от потребителите относно продукти на Barilla, реклами или относно уебсайт (раздел "За връзка с нас" на Сайта).

е) Регистрацията на потребители на Сайта не е задължителна за предоставянето на определени услуги, предлагани от Barilla (напр. онези услуги, посочени в предходните параграфи (в) и (г)). Все пак, с оглед изпълнението на каквито и да е искания на потребителите във връзка с тези услуги, от потребителите ще се изисква да предоставят лични данни, които следва да бъдат използвани единствено за съответните употреби и единствено за изискуемото за целта време.

 

Процедури по обработка

 

Личните данни ще бъдат обработвани основно в електронен формат с помощта на софтуер, строго свързан с горепосочените употреби.

 

Естество на предоставянето на личните данни на потребителите

 

Предоставянето на лични данни е по избор, но отчасти е необходимо (т.е. за данните, чиито кутийки са маркирани с астерикс ("*")), за да може Barilla да бъде в състояние да отговори на нуждите на потребителя по отношение на функциите на Сайта. Липсващото, частично или неправилно предоставяне на лични данни, маркирани с астерикс, които са необходими за изпълнението на изискуемата услуга, ще попречат на подобно изпълнение; като се има предвид, че липсващото, частично или неправилно предоставяне на данни няма да води след себе си каквото и да е последствие.

 

Категории лични данни, предмет на обработка

 

В допълнение към личните данни, предоставяни директно от потребители (като например име, фамилно име, пощенски адрес, и-мейл и др.) по време на свързването с уебсайта, информационните системи и софтуерните процедури, включени в работата на Сайта, предоставят и/или изискват косвено определена информация, която може да представлява лични данни, предаването на които се подразбира при употребата на Интернет комуникационни протоколи (напр. чрез пример, но без ограничение до т.нар. "бисквитки" ("cookies") - както е посочено най-добре по-долу, "IP" адрес, домейн имена на компютрите, използвани от потребителите, които се свързват с уебсайта, "Url" адресите на изискуемите ресурси, часът на искането до сървъра).

 

Използване на "бисквитки" ("cookies")

 

"Бисквитките" ("Cookies") представляват линии текст, които действат като компютърни следи, изпращани от сървър (в този случай сървърът на този Сайт) до устройството на даден потребител (по принцип до Интернет браузъра), когато последният има достъп до определена страница на уебсайт; бисквитките се съхраняват автоматично от браузъра на потребителя и препращат до сървъра, който ги генерира всеки път, когато потребителят има достъп до една и съща Интернет страница. По този начин, например, бисквитките позволяват и/или улесняват достъпа до някои Интернет страници с оглед подобряването на навигацията на потребителя или позволяването на съхранението на посетени страници и друга специфична информация, като например страници, разглеждани по-често, грешки при свързването и т.н. Следователно, с оглед на улеснената и пълноценна употреба на този Сайт е препоръчително потребителите да конфигурират своя браузер да приема получаването на тези бисквитки.

Често пъти браузерите са настроени автоматично да приемат бисквитки. Все пак, потребителите могат да променят конфигурацията по подразбиране, за да деактивират или изтрият бисквитки (всеки път или веднъж завинаги), последствието от което е, че оптималното използване на някои части от сайта може да бъде предотвратено. Потребителите също така могат да проверяват модалностите и видовете бисквитки, които се съхраняват на техния браузер, като за целта сменят настройките на бисквитките в техния браузер.

 

Видове бисквитки и тяхното управление

 

а) Технически бисквитки:

 

(i) Строго необходими бисквитки:

 

те са необходими за навигацията на даден уебсайт и използването на неговите функции, като например за правилно разглеждане или достъп до ограничени (защитени) зони. Следователно деактивирането на тези бисквитки предотвратява подобни дейности.

 

(ii) Ефективни бисквитки:

 

те събират информация за ефективността на реакциите на даден уебсайт на искания на анонимни потребители, с единствена цел усъвършенстване на функциите на уебсайта; например, кои страници са най-често посещавани от потребителя и дали е имало грешки или забавяния при предоставянето на уеб страници.

 

(iii) Функционални бисквитки:

 

те позволяват на сайта да запомнят изборите, направени от потребителя, и ги предлага повторно при последващи достъпи с оглед предоставянето на по-добри и индивидуализирани услуги: например, те могат да бъдат използвани да предлагат съдържание, което е сходно на вече поискваното преди това от потребителя.

 

б) Насочващи бисквитки:

 

те се използват, за да предлагат на потребители реклами, които са потенциално близки до техните интереси, тъй като са открити по време на навигиране. Те се използват, например, за ограничаване на доставянето на дадена реклама или за приемане на ефективността на дадена кампания на базата на честотата на показване на съответната реклама. Тези бисквитки също така могат да бъдат предоставени от трета страна, както и от името на рекламодатели. Потребителите могат да приемат или да откажат тези бисквитки, изразявайки съгласие ('opt-in') преди предоставянето на бисквитките.

 

Деактивиране на "бисквитки" ("cookies") ('opt-out'):

 

Законодателството относно защитата на личните данни предвижда потребителите да могат да деактивират вече предоставени бисквитки ('opt-out'). Деактивирането на бисквитки ("Opting-out") е предвидено по отношение на т.нар. "технически бисквитки" (Чл. 122 от Кодекса), както и за бисквитки, които не са част от "техническите бисквитки", приети преди това ('opt-in') от потребителя.

Въз основа на това разграничение потребителят може да продължи напред с деактивирането и/или изтриването на бисквитки ('opt-out') посредством съответните настройки на браузера и деактивирането и/или изтриването на индивидуални или нетехнически бисквитки, предоставяни от трети страни, имащи достъп до уебсайта, управляван от Европейския Интерактивен Дигитален Рекламен Алианс (EDAA) на адрес: www.youronlinechoices.eu.

 

Категории субекти, до знанието на които могат да достигнат личните данни на потребителите

 

Личните данни могат да станат известни на служителите или персонала от офисите на Оператора на данни, които при работата си под директното ръководство на Оператора на данни са определени като обработчици на данни или като лица, на които е възложена Обработката по силата на Член 29 и Член 30 от Кодекса и които ще преминат подходящо обучение за съответната задача; докато обработчиците на данни, определени от Оператора на данни, ще бъдат отговорни за осигуряването на обучението на техните служители или сътрудници.

 

Обхват на съобщаването или

 

разкриването на лични данни на потребители Личните данни, предоставени от потребители, няма да бъдат съобщавани на трети страни, освен ако потребителите не са вмъкнали лични данни в техните кратки имена, като в подобен случай личните данни могат да бъдат съобщавани на трети страни, с които Barilla е сключило споразумения за публикуване на техните сайтове, а следователно да разкрива данни в това отношение.

 

Оператор на данни и служители-обработчици на данни

 

Операторът на данни е Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni, със седалище в Парма, ул. Мантова 166 - 43122.

Обработчиците на данни са:

1) Комуникация на Групата и Външни отношения на Оператора на данни;

2) Перспективни разработки и Качество в рамките на Групата на Оператора на данни по отношение на техническата информация, свързана с продуктите;

3) Информационни технологии на Групата на Оператора на данни;

4) Маркетинг в рамките на Групата на Оператора на данни;

5) Fullsix S.p.A., със седалище в Милано, Виале дел Гизало 20 - 20151, по отношение на управлението и администрирането на Сайта и за управлението на сървърите, на които е поместен Сайтът.

6) ContactLab S.r.l., със седалище на ул. Натале Баталия 12 - 20127 Милано, по отношение на искания за информация и промо-рекламни материали;

Потребителски права съгласно Чл. 7 от Кодекса

"Чл. 7 - право на достъп до лични данни и други права"

1. Заинтересованата страна има правото да получи потвърждение за наличието или не-наличието за лична информация за нея, дори тя още да не е регистрирана, в разбираема форма.

2. Заинтересовната страна има право да получи информация за:

а) произхода на личнат аинформация

б) използването на данните и методите за тяхната обработка

в) софтуерът, използван за обработката

г) идентификация на Лицето отговорно за използването на лични данни, лицата ангажирани с това, както и техните представители в Италия.

д) субекти или групи субекти, към които личните данни могат да се комуникират или да им се предоставят

3. Заинтересованата страна има право да:

а) обновява, коригира или, при желание от страна на потребителя, да добавя данни

б) отменя, трансформира в анонимна регистрация или да блокира данни, които се третират в противоречие на Закона, включително данни, чието съхранение не е необходимо за причините, поради които са били събрани;

в) получи потвърждение, че операциите описани в т. а) и б) са изпратени по предназначение, с изключение на случаите когато това е било невъзможно или са били в явно несъответствие с правата, които се защитават.

4. Заинтересованата страна има право да протестира изцяло или частично:

а) при законно основание, срещу третирането на личните данни на заинтересованата страна

б) за третирането на личните данни на заинтересованата страна във връзка с изпращането на различни рекламни материали или предложения за продажби, или пазарни проучвания

Горните права могат да се упражняват директно или чрез делегиране на трети лица и асоциации.

 

Как да се упражняват права съгласно Чл. 7 и преглед на списъка с лицата заети с използването на лични данни

 

Потребителите могат във всеки един момент да упражнят правата си съгласно Чл. 7 от Кодекса, както и да видят пълния списък на лицата, ангажирани с третирането на личните данни, като изпратят e-mail на [email protected] или обикновено писмо до BARILLA G. & R. FRATELLI SOCIETÀ PER AZIONI - Public Relations Department – Via Mantova, 166 - 43121 PARMA (Italy).

Също така, потребителите могат да оспорват използването на лични данни по причините описани в т. б) по-горе, като изпратят е-mail от свое име и електронен адрес, чрез натискане на съответния линк, който се появява във всяко e-mail съобшение.

 

Как да променим потребителски профил

 

Потребителите могат във всеки един момент да променят или изтрият профила си, като използват функцията "Промени данните" на сайта или чрез изпращане на електронна заявка на адрес [email protected], както и чрез обикновено писмо-заявка до адрес: BARILLA G. & R. FRATELLI SOCIETÀ PER AZIONI - Отдел "Връзки с обществеността" – ул. Мантова 166 - 43121 ПАРМА (Италия).